Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้
arrow สามัญทั่วไป 6.75
arrow แก้ปัญหาหนี้สิน 6.75
arrow ซื้อสินค้า/บริการ 6.25
arrow เพื่อการท่องเที่ยว 5.75
arrow เพื่อที่อยู่อาศัย 5.75
arrow เพื่อการศึกษา 5.75
arrow เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.75

เงินฝาก
arrow ออมทรัพย์ 3.25
arrow ออมทรัพย์พิเศษ
   arrow ไม่เกิน 10 ล้านบาท   3.75
   arrow เกิน 10 ล้านบาท 4.00
arrow เพื่ออนาคต 4.25
arrow ATM 3.25

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2016
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
61
1824
5436
890219
13504
50836
904785

ออนไลน์

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติ

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด เป็นหน่วยงานนิติบุคคล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองตรัง

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ    อำเภอเมืองและอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    เทือกเขาบรรทัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้    ติดต่อกับ    อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ให้ชื่อนามสหกรณ์ว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

TRANG PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 132/32-33 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

WAT 6752WAT b  deen

พ.ศ. 2525

เปิดบริการครั้งแรก เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2525 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยนายแพทย์จรัล กาญจนรัตน์ ได้รวบรวมรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดพร้อมเสนอร่างข้อบังคับเพื่อขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2525 โดยใช้ชื่อว่า " สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง จำกัด" ขณะแรกตั้งมีสมาชิกจำนวน 160 คน ขอถือหุ้น 1,449 หุ้น เป็นเงิน 14,490 บาท สำนักงานตั้งอยู่ที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง ถนนรื่นรมย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ. ตรัง มีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จำนวน 2 คน เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่การบัญชี

พ.ศ. 2538

สหกรณ์ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ บ้านเลขที่ 5/24 ถนนวัดคลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่ นามว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539

พ.ศ. 2555

ปัจจุบันภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุดที่ 30 ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 15 คน โดยนายธีระศักดิ์ มักคุ้น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

พ.ศ. 2557

สหกรณ์ ฯ ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่) โดยมีนายธีระศักดิ์ มักคุ้น ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ รับรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (สาขานักบริหาร)  และมีนายวีระยุทธ พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ รับรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (สาขานักปฎิบัติการ)

ด้านการตรวจสอบ

สหกรณ์ ฯ มีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการ ด้านการเงินและการบัญชี 1 คน และตรวจสอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป 1 คน นอกจากนั้นสหกรณ์ ฯ ยังได้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีบัญชี ณ วันสิ้นสุด 31ธันวาคม 2555 ได้จัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอเอส ออดิตติ้ง (ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน ที่ 7276) เป็นผู้สอบบัญชี

ด้านบุคลากร

ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน ได้แก่

นายวีระยุทธ พิพัฒน์    ตำแหน่ง    ผู้จัดการ
นางอารี ชัยทอง    ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางจิรภา ฉิมแสง    ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บัญชี
นายวิเชียร ล่วนเส้ง    ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธนวัฒน์ ณ พัทลุง    ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวฤวลักษณ์ มณีรัตน์    ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายฐาปนัด วัฒนา ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.จิราภรณ์ หนูผัน   ตำแหน่ง    แม่บ้าน
     

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สหกรณ์ ฯ มีสมาชิกทั้งหมด 2,494 คน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ จำนวน 2,366 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 128 คน